Privacy Policy

Общи условия за ползване на интернет сайта online.pilatesgerganakoleva.com
Прочетете внимателно настоящия документ и се уверете, че разбирате ясно неговото съдържание.

Сайтът online.pilatesgerganakoleva.com се поддържа от ЕТ “Гергана Колева – Пилатес”, с ЕИК 203730120 с адрес на управление в Р. България, Гр. Пловдив жк. Тракия бл.27 вхВ и етноличен търговец Гергана Колева, наричано по-долу за краткост „доставчик” на услугите на сайта.

Всяко лице, което посети сайта online.pilatesgerganakoleva.com, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от сайта към негови съставни части или други сайтове, се нарича за краткост по-долу „потребител” на сайта.

ВАЖНО! Използвайки сайта на Доставчика (online.pilatesgerganakoleva.com) Вие приемате без ограничения и безусловно тези Общи условия.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Информация съгласно Закона за електронната търговия:
1. Наименование: ЕТ “Гергана Колева – Пилатес”
2. Постоянен адрес: Гр. Пловдив жк. Тракия бл.27 вхВ
3. Данни за кореспонденция:
• Телефон: 0892 76 31 42
• E-mail: gerganakoleva_pilates@abv.bg
• Вписване в търговски регистър: ЕИК: 203730120
Предмет
Сайтът online.pilatesgerganakoleva.com онлайн видео тренировки по пилатес.

Сайтът online.pilatesgerganakoleva.com предлага срещу заплащане различни абонаментни услуги, като видео линкове с физически тренировки за тялото, наричани за краткост по –долу „платени услуги”.
Условията за използване на платените услуги на сайта са определени по-долу в раздел – Общи условия за използване на платените услуги на сайта.

Използване на сайта
Информацията от online.pilatesgerganakoleva.com може да бъде разглеждана, но не може да бъде изтегляна на персонален компютър/електронно устройство и отпечатвана за търговски цели от потребителите на сайта.
Информацията от online.pilatesgerganakoleva.com не може да бъде променяна, копирана, публикувана, модифицирана в части или в цялост, разпространявана на други лица или съхранявана на друг сървър от лица, различни от доставчика без неговото изрично съгласие.
Не се позволява използването, разпространяването и/или модифицирането и изцяло или частично на снимков, видео и графичен материал, публикуван на online.pilatesgerganakoleva.com. Всички снимки, видео и други материали на сайта са защитени от авторското право на техния създател и/или ползвател по силата на изричен договор. Подобни действия могат да бъдат третирани като нарушение на авторско право и преследвани съгласно „Закона за авторското право и сродните му права“ (чл.94 и сл.ЗАвПСП).

Сайтът online.pilatesgerganakoleva.com няма за цел да убеди потребителя да използва върху себе си или върху други лица информацията, която е получил на сайта. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди от употребата на абонаментните видео материали и информация, публикувани на сайта.

Доставчикът информира Потребителя, че преди да пристъпи към каквото и да е физически упражнения, в случай на нужда, следва да се консултира с лекар.
За удобство на потребителите, във online.pilatesgerganakoleva.com са публикувани връзки към външни Web сайтове. Общите условия не се прилагат към тези сайтове, към които online.pilatesgerganakoleva.com може да препраща чрез линк или по друг начин. Порaди това Ви съветваме, когато използвате други Web сайтове, да се запознаете с техните общи условия. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието им, за верността на информацията и правилното им функциониране.

Доставчикът информира Потребителя, че сайтът online.pilatesgerganakoleva.com е предназначен единствено за публикуване на информация и материали за физически тренировки по системата Пилатес, не и за извършване на медицински консултации, свързани с проблеми на Потребителя по отношение на храненето, теглото му и други от специфичен здравословен характер.

Интелектуална собственост
На сайта потребители могат да публикуват коментари, бележки, предложения, идеи или коментари по отношение на съдържанието и структурата на сайта; могат да се обръщат с въпроси, стига тяхното съдържание да не е незаконно, нецензурно, заплашително, клеветническо и/или да засяга неприкосновеността на личния живот, правото на интелектуална собственост на online.pilatesgerganakoleva.com и/или на трети страни; да не съдържа вируси; клиентът да не извършва политически/изборни кампании, СПАМ, масови съобщения или всяка друга форма на СПАМ. Забранено е ползването на фалшив e-mail адрес или чужда самоличност. online.pilatesgerganakoleva.com си запазва правото да премахва и/или редактира подобна информация. Всяка информация, която е изпратена на адресите за контакт ще се използва, като се вземат предвид правилата за защита на личните данни.
Настоящите Общи условия не представляват продажба и не Ви предоставят права на собственост върху или по отношение на Уебсайта или каквито и да е права на интелектуална собственост, притежавани от Доставчика.

Отговорност
Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от Потребителите. Доставчикът може по свое усмотрение и по всяко време да премахне всеки материал, изпратен от Потребителя.
Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи произтичащи или свързани с достъпа на Потребителя до ползването на уебсайта и/или платените услуги.

Физическите упражнения, изготвени по индивидуални програми по заявка на клиенти, са съобразени с предоставената от конкретния потребител информация. Безплатните материали са изготвени на база нормално предвидимо добро общо здравословно състояние на потребителя. В случай, че предоставената информация е непълна, неясна или невярна, както и в случай, че не сте се консултирали с лекар, доставчикът не носи отговорност за вреди, претърпени от Потребителя или трети лица при спазване на физическите упражнения, предоставени от Доставчика.
Доставчикът не носи отговорност за съдържанието и предоставяните услуги от други интернет сайтове, до които има препратки от неговия сайт.
Доставчикът информира потребителя за готовността си да му съдейства при всеки проблем, свързан с използването на сайта online.pilatesgerganakoleva.com, за което е необходимо да се свърже с него на електронната му поща: gerganakoleva_pilates@abv.bg .

Други условия
Доставчикът има право по всяко време да променя, допълва и/или премахва публикации на сайта, както и да изменя настоящите общи условия без да информира изрично потребителя. Потребителят се задължава всеки път, когато използва сайта online.pilatesgerganakoleva.com, да се информира за действащите Общи условия за ползване.
Ако член или част от настоящите общи условия се окаже невалидна или недействителна, това не се отразява върху останалата част от условията.
Изцяло приложимо е българското законодателство за всички неуредени въпроси и/или възникнали спорове.

ВИЕ заявявате, че сте запознат с настоящите Общи условия и кликване/натискане на която и да електронната връзка (линк) от заглавната начална страница, с изключение на тази с настоящите общи условия на сайта, представлява електронно волеизявление, че:
1. Желаете да използвате услугите и ресурсите на сайта online.pilatesgerganakoleva.com;
2. Приемате настоящите общи условия на online.pilatesgerganakoleva.com и се задължавате да ги спазвате до напускането на сайта.
3. Сте дееспособно лице и имате навършени 18 години или съгласие на пълнолетен родител/настойник – за получаването и достъп до платени услуги.
4. Сте запознати и съгласни с условията за възстановяване на суми и това, че получавате индивидуално изготвени услуги с видео съдържание, което не се доставя на материален носител, и сте наясно, знаете, че по този начин ще загубите правото си на отказ от потребителя от договор, сключен от разстояние.

Общи условия за използване на платените материални на сайта online.pilatesgerganakoleva.com.

Информация за услугата
Доставчикът предлага различни платени услуги на сайта online.pilatesgerganakoleva.com, като обявява на видно място тяхната цена. Допълнителна информация можете да откриете на сайта online.pilatesgerganakoleva.com.
Доставчикът може да предостави като бонус /безплатно/, освен обявения платен онлайн видео материал и други материали към него, свързани с поддържането на добро физическо състояние на тялото по своя преценка.

Предлаганите от доставчика индивидуални тренировъчни програми са под формата на онлайн видео клипове, изготвени от обявен автор по определена тема.
На потребителя се предоставя информация за съдържанието на всяка предлагана на сайта online.pilatesgerganakoleva.com онлайн услуга и нейната цена.
Потребителят поръчва достъпа до платените видео клипове на сайта online.pilatesgerganakoleva.com чрез извършване на плащане на обявената им цена с банков превод, лично онлайн банкиране на потребителя, на каса на Easypay, платформата Epay.

Доставчикът предлага срещу заплащане на месечна такса от потребителя и абонамент за определен брой платени тренировки. Заплащането на обявената им цена гарантира на потребителя срочен достъп (за удобство под един месец се има предвид тридесет дневен период от време) до определения брой нови видео клипове с тренировки по системата Пилатес. Потребителят не се задължава и само по свое желание може да продължи да заплаща месечната цена на абонамента за следващ период. Абонаментът не се подновява автоматично, а само и с изричното съгласие и предплащане на Потребителя!
Имайте предвид настройките на платформата! Когато се касае абонаментна услуга, с първото плащане потребителят заплаща сумата за целия период.
Ако потребителят желае да удължи абонамента си, отново заплаща наведнъж цялата сума и достъпът се подновява за съответния платен период.

Заплащане на платените услуги на сайта
Обявените на сайта online.pilatesgerganakoleva.com цени на платени услуги са в лева и са крайни /върху тях не се начисляват допълнително данъци и такси от доставчика/. Доставчикът си запазва правото да променя всички цени на стоките и услугите, предлагани на сайта online.pilatesgerganakoleva.com по свое усмотрение, по всяко време без да се задължава предварително да уведомява Потребителя.
Потребителят заплаща цената на услугата посочена в момента на покупката, независимо от последваща промяна в нейната стойност.
Заплащането на цената се извършва с банков превод, на каса на Easypay, платформата Epay, лично онлайн банкиране на потребителя, които гарантират и отговарят за сигурността на извършваните чрез тях разплащания.
Доставчикът няма достъп до данните за банковата Ви дебитна или кредитна карта.
Когато заплащането на цената на платена абонаментна програма се извършва от сметка на потребителя, различна от левова, неговата банка извършва превалутиране по обявените от нея към деня на покупката валутни курсове.
Системата за електронни разплащания не начислява данък/такса за потребителя.

Регистрация за платените абонаментни програми на сайта
1. При плащане чрез платформата Epay,
Потребителят получава достъп до платените материали на сайта online.pilatesgerganakoleva.com веднага след извършване на валидно заплащане на обявената им цена. За по-голяма сигурност доставчикът определя максимален срок за предоставянето на достъпа до платените абонаменти на сайта – 72 часа от извършване на плащането на цената.
2. При плащане по банков път, на каса на Easypay,
Потребителят получава достъп до платените абонаменти на сайта online.pilatesgerganakoleva.com веднага след получаване на информация за извършено валидно плащане (заверяване банковата сметка на доставчика) на обявената им цена. Доставчикът изпраща информация за достъпа до платените материали на предоставените от потребителя данни за контакт. За по-голяма сигурност доставчикът определя максимален срок за предоставянето на достъпа до платените материали на сайта – 72 часа от извършване на плащането на цената.
След извършването на плащане потребителят се регистрира на сайта online.pilatesgerganakoleva.com с въвеждането на потребителско име и парола, които сам избира и следва да запомни. Потребителите се задължават да предоставят вярна и актуална информация при регистрацията. В противен случай доставчикът не отговаря за недоставена и/или неизпълнена заявка за получаване на платен абонамент, независимо от коректното му заплащане.
Потребителят има право да прекрати регистрацията си на сайта online.pilatesgerganakoleva.com по всяко време, след което ще бъдат заличени потребителските му данни от сайта и информацията за предоставените му платени материали.
3. При поръчка на индивидуални онлайн тренировки
Потребителят и доставчикът уговарят предварително срок за изпълнение на тренировъчния режим. Режимите се изготвят след попълване на индивидуален въпросник и след уточняване на изискванията и хранителните и спортните навици на потребителя, поради което сроковете за изготвяне на режимите се уговарят индивидуално. Срокът за изготвяне започва да тече от датата на тяхното заплащане и могат да бъдат променени от доставчика, след съгласуване с потребителя.
Характеристики на платените услуги
Доставчикът предоставя видео клипове с тренировки на сайта online.pilatesgerganakoleva.com под формата на предварително заснети онлайн видеа, качени на различни видове видео платформи като YouTube чрез онлайн плейър /система за излъчване на видео/. Материалите не са под формата на физически носител!

Доставчикът информира, че при наличие на заболяване от какъвто и да е характер, неразположение или съмнение за заболяване, както и бременност или кърмене е необходима консултация с лекар преди да се пристъпи към физически упражнения.

Защита на личните данни
Всички лични данни на потребителя, необходими за извършване на плащане на платени абонаменти на сайта online.pilatesgerganakoleva.com се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с плащането на доставката лица при спазване на Закона за защита на личните данни.
С приемането на Общите условия се счита, че потребителят се е съгласил със събирането на личните му данни САМО във връзка с осъществяването на плащане на платени абонаментни програми на сайта online.pilatesgerganakoleva.com. За тези цели личните данни се събират, обработват и съхраняват директно от платежните нареждания при плащане по банков път, чрез онлайн банкиране или Easypay и Epay. Доставчикът НЕ събира, обработва и съхранява лични данни на потребителя, свързани с неговите финансови разплащания чрез сайта online.pilatesgerganakoleva.com.

Информация във връзка с личните данни:
Вашите лични данни служат за регистрация на сайта online.pilatesgerganakoleva.com за получаване на достъп до:
✔ Информация за безплатни и платени абонаментни програми, събития, курсове, семинари, организирани от мен;
✔Новини и полезни онлайн материали, свързани с вашите нужди при трениране на системата Пилатес.

Сайтът online.pilatesgerganakoleva.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на своите потребители, станали известни при попълване на електронната форма за регистрация, поръчка на абонаментна програма, запитване или контактната форма. Сайтът online.pilatesgerganakoleva.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
-е получил изричното писмено съгласие на Клиент.
-информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация.
Вашите потребителски права за личните данни
Ако обработвам Ваши лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление по електронен път – на e-mail адрес , или да се свържете с мен чрез страницата За контакти:
• Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от мен дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
• Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработвам за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригирам тези лични данни.
• Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от моя страна.
• Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да огранича обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
• Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработвам Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
• Право на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставя личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
• Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от мен в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда.
! Право на отказ
Всеки потребител/ клиент на сайта може да се откаже от ползването на своите данни ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛ ДО gerganakoleva_pilates@abv.bg И ВЛИЗА В СИЛА в момента, в който получите потвърждаващ имейл- отговор, че данните няма да бъдат ползвани, освен при повторно съгласие от ваша страна за това.

Възстановяване на платена такса
В случай на технически или друг проблем, който не е възникнал по вина на потребителя и не може да бъде отстранен от него, поради което не може да получи достъп да платените видео клипове на сайта online.pilatesgerganakoleva.com след извършено валидно заплащане на таксата и/или цената, той следва незабавно да информира доставчика на следния имейл: gerganakoleva_pilates@abv.bg .Ако проблемът е непреодолим в рамките на 72 часа от извършеното плащане, доставчикът ще възстанови заплатената такса на потребителя в срок от 5 работни дни след изтичане на 72 часа.
Доставчикът не възстановява заплатена от потребителя такса и/или цена извън случаите по предходната точка.
Дocтaвчиĸът възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми, ĸaтo изпoлзвa cъщoтo плaтeжнo cpeдcтвo, изпoлзвaнo oт пoтpeбитeля пpи пъpвoнaчaлнaтa тpaнзaĸция, ocвeн aĸo пoтpeбитeлят e изpaзил изpичнoтo cи cъглacиe зa изпoлзвaнe нa дpyгo плaтeжнo cpeдcтвo и пpи ycлoвиe, чe тoвa нe e cвъpзaнo c paзxoди зa доставчика.
Ocoбeни клaузи, кoитo ce πpилaгaт cπpямo лицa, кoитo имaт кaчecтвoтo πoтpeбитeл πo cмиcълa нa зaкoнa зa зaщитa нa πoтpeбитeлитe
Нacтoящите правила ce пpилaгaт eдинcтвeнo cпpямo Потребитeли, зa ĸoитo cпopeд дaннитe, пocoчeни пpи peгиcтpaциятa в online.pilatesgerganakoleva.com, мoжe дa ce нaпpaви извoд, чe ca пoтpeбитeли пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe и/или нa Диpeĸтивa 97/7/EO нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 20 мaй 1997 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa пoтpeбитeля пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe oт paзcтoяниe.
Предлаганите от сайта online.pilatesgerganakoleva.com „платени услуги”, а именно различни онлайн тренировъчни абонаменти под формата на видео тренировки за тялото, са услуги, за които законът не е предвидил възможност да бъде упражнено право на отказ и връщането им.
Съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите (чл.57 и сл.), пpaвoтo нa oтĸaз, от страна на потребителя, нe ce пpилaгaзa за дocтaвĸaта нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa пoтpeбитeля или cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния; зa дocтaвĸa нa зaпeчaтaни звyĸoзaпиcи или видeoзaпиcи или зaпeчaтaн ĸoмпютъpeн coфтyep, ĸoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвĸaтa; за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Последна редакция на 1.06.2020
Haдзopни opгaни:
(1) Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тeл.: 02/91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg
Уeб caйт: www.cpdp.bg
(2) Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: 1000 гp.Coфия, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6,
фaĸc: 02 / 988 42 18
гopeщa линия: 0700 111 22
Уeб caйт: www.kzp.bg
(3) Koмиcия зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa
Coфия 1000, бyл. „Bитoшa“ №18
Teлeфoн: (02) 935 61 13
Фaĸc: (02) 980 73 15
Email: cpcadmin@cpc.bg; zop@cpc.bg
Уeб caйт: www.cpc.bg

ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)
Администратор на личните данни, предоставени чрез регистрация, абониране или използване на форма за контакт или коментар, е ЕТ “Гергана Колева – Пилатес”, с ЕИК 203730120, с адрес: Гр. Пловдив жк. Тракия бл.27 вхВ, мейл: gerganakoleva_pilates@abv.bg

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, основанието за обработка, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение на събраните лични данни, както и възможностите, с които разполагаш във връзка с използването на предоставените от теб лични данни.

Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Какви лични данни обработваме?

1. Твоите лични данни

1.1. Когато правя индивидуална програма:

Тъй като тогава е необходимо да получа по-подробна информация за физическото ти състояние и от каква точно индивидуална програма имаш нужда, имам нужда от: име, имейл, телефон, за да се свържа с теб и да обменим нужната ифрормация чрез имейл, телефон или месинджър.

1.2. Когато си направиш профил: име, фамилия и имейл, за да можем да го обслужваме и да получаваш различни индивидуални тренировъчни услуги, абонаментни програми, информация, които получаваш от мен.

1.3. Когато правиш поръчка за абонаментните програми чрез платформата на сайта, е нужно да попълниш име, фамилия, телефон и имейл адрес за връзка с теб.
Обработваме посочените лични данни на основание „изпълнение на договор за абонамент“ както и „преддоговорни отношения“, т.е. тези данни са необходими, за да можем да изпълним услугата, която ти си поискал от нас.

ВАЖНО! Тъй като плащането става чрез банков превод, извън платформата на сайта, аз не получавам директен достъп до банковата ти сметка, данни за дебитни или кредитни карти! За да спазя Българското счетоводно и данъчно законодателство, на мен ми е необходима информация за избрания от теб начин на плащане и дали това плащане се е осъществило. Основанието за обработка на данните ти тук е за изпълнение на законови изисквания – за финансово счетоводни цели, изискуеми съгласно счетоводното и данъчно законодателство на Р България.

1.4. Когато си се абонирал за статии: име, имейл

Обработката на личните ти данни тук се извършва възоснова на твоето изрично съгласие да получаваш информация от мен.

2. Предаване на лични данни на трети страни:

Ние не предоставяме лични данни на трети страни, освен в изрично изброени случаи!

Можем да предоставим достъп до някои лични данни за целите на съхраняване или организиране на нашата работа, или за финансово счетоводни цели на обработващи лични данни, с когото имаме сключени договори и сме предвидили изрични клаузи за неприкосновеност на личните данни, до които обработващият може да получи достъп в хода на работата си. В повечето случаи информацията, до която имат достъп обработващите, не им е достатъчна, за да те идентифицират.

3. Процедури по осигуряване на сигурността

В съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни, ние спазваме задължителните процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и неправилното използване на лични данни.

Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа, свързана с предоставяне на услуга на съответния клиент/потребител.

Ние съхраняваме твоята лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира получаването на услугата и съгласно изискването на на действащото българско законодателство.

За финансово –счетоводни цели, срокът за съхранение е 10 години.

Данните, които обработваме възоснова твоето съгласие, ако няма друго основание за обработката, унищожаваме веднага, след като сте оттеглили своето съгласие.

4. Твоите права по отношение на личните ти данни

Сайтът online.pilatesgerganakoleva.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на своите потребители, станали известни при попълване на електронната форма за регистрация, запитване или контактната форма. Сайтът online.pilatesgerganakoleva.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
-е получил изричното писмено съгласие на Клиент.
-информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация.
Вашите потребителски права за личните данни
Ако обработвам Ваши лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление по електронен път – на e-mail адрес , или да се свържете с мен чрез страницата За контакти:
• Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от мен дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
• Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработвам за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригирам тези лични данни.
• Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от моя страна.
• Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да огранича обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
• Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработвам Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
• Право на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставя личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
• Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от мен в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда.
! Право на отказ
Всеки потребител/ клиент на сайта може да се откаже от ползването на своите данни ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛ ДО gerganakoleva_pilates@abv.bg И ВЛИЗА В СИЛА в момента, в който получите потвърждаващ имейл- отговор, че данните няма да бъдат ползвани, освен при повторно съгласие от ваша страна за това.

5. А ето и малко информация относно „бисквитките“

Фитнесинструктор използва бисквитки или подобни инструменти на своите сайтове, за да подобрим тяхното представяне и твоето преживяване в тях. Повече за това какво са бисквитките и как да редактираме настройките по подразбиране на нашия браузър можеш да научиш по-долу, както и на: www.allaboutcookies.org

5.1. Какво са „бисквитки“

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на твоя компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да те разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с твоите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят сърфиранете.

Всяка „бисквитка“ е уникална за твоя браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

(3) Какви видове използваме и за какво са предназначени

(а)Сигурност и идентифициране

Целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е:

· Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия

· Да контролират сигурността

· Да гарантират, че информацията, която потребителят въвежда, се вижда единствено от него

Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на твоя браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта.

Използваните от Собственика бисквитки НЕ съхраняват въведени лични данни.

(б) Ефективност и функционалност

„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.

(4) Управляване и изтриване на „бисквитки“

Голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.

В зависимост от използваният браузър имаш възможност:

· Да разрешиш или откажеш съхранението на бисквитки от всички източници

· Да настроиш известие, което при всяка нова „бисквитка“ ще иска разрешение за приемане или отказване

Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаеш „бисквитките“ да бъдат съхранявани на твоя компютър, имаш възможност да ги ограничиш чрез промяна на настройките на ползвания браузър

Важно е да знаеш, че ако решиш да спреш бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно!